Gençlik Örgütlerine Kent Konseylerine Katılım Çağrısı

Gençlik örgütleri olarak yerel yönetimlere katılmak istiyorsanız şimdi tam zamanı. Sivil toplum örgütlerinin yerel yönetime katılımı için birçok farklı yol bulunmakta. Bunlardan biri de kent konseylerine dahiliyet. Peki neden şu an tam zamanı?

5393 sayılı Belediyeler Kanununun 76. Maddesinde tarif edildiği şekilde hazırlanan Kent Konseyleri Yönetmeliğinin 6. Maddesine göre “Kent Konseyleri belediye teşkilatı olan yerlerde, mahalli idareler genel seçim sonuçlarını izleyen 3 ay içinde, 8 inci maddede belirtilen üyelerden oluşur.” 

31 Mart 2024’te gerçekleşen yerel seçim sonrasında tüm belediyelerin 30 Haziran 2024* tarihine kadar kent konseylerini kurması zorunludur.

*Kesin seçim sonuçlarının ilan edilmesi her seçim bölgesinde farklılıklar göstermekte. Bu sebeple belirtilen tarihte birkaç günlük değişimler yaşanabilir.

Kent konseyleri nedir? Ne işe yarar? Neden gençlik örgütleri katılmalı?

Yönetmelikte uzun uzun anlatsa da kent konseyleri özetle yerel yönetimlerde sivil katılımın artmasını sağlamak, hemşehrilik hukuku üzerinden ortak yaşam bilincini geliştirmek, çeşiti dezavantajlı grupların dahiliyetini arttırmak ve sivil toplumun gelişimine katkı sağlamak amaçlarıyla kurulmuş yapılar olarak özetlenebilir. Bu sivil yapının kanunen elindeki tek yetki genel kurulda kabul edilen görüşlerin ilk belediye meclis toplantısında görüşülmesidir. Bu yetki üzerinden değerlendirildiğinde yerel yönetime tam bir dahiliyet sağlanması veya bir yürütme yetkisi kullanması mümkün gözükmediğinden konseyler sivil toplum örgütleri gibi davranmaktadır veya davranmalıdır.

Gençlik örgütleri ve gençler sivil örgütlenmelerin çoğunda (siyasi partiler, meslek örgütleri, kent konseyleri vb.) sınırları belirlenmiş alanlara sıkıştırılmaya çalışılmaktadır. Buna rağmen kent konseylerinde de tıpkı diğer örgütlenmelerde olduğu gibi gençlik örgütlerinin / gençlerin kent konseylerinin genel kuruluna katılmasının veya yönetim kuruluna seçilmesinin önünde bir engel bulunmamaktadır. 

Gençlik meclislerinin yerelde gençlerin sorunlarını çözmek, örgütlenmelerini desteklemek, yerel yönetimlere katılmasını sağlamak vb. amaçlarla kuruluyor olması, gençlik meclisinin başkanının kent konseyi yönetim kurulunda doğal üye olarak yer alması (Kent Konseyleri Yönetmeliği Madde 11) bir kazanım olmakla beraber gençlik örgütleri ve gençlerin kent konseylerine eşit yurttaşlar olarak dahil olması gerekmektedir. Kent konseyleri aşağıda da değindiğimiz belirli eksikliklere, eleştirilebilecek uygulama örneklerine sahip olsa da doğru uygulanan örneklerde de görebileceğimiz üzere kent yönetimine dahiliyet kapsamında en önemli ve en geniş katılımlı yapılar haline gelebilir/gelmektedir.

Kent konseyi kimlerden oluşur? Ne zaman kurulur? Mevcut kent konseyleri ne zaman seçim yapacak?

Kent Konseyi Yönetmeliği Madde 8’de genel kurulu kimlerin oluşturduğu belirtilmiştir. Kamu kurumları, meslek odaları, mahalle muhtarları, siyasi partiler, üniversiteler ve sivil toplum örgütleri temsilcileri genel kurulu oluşturmaktadır. 

Metnin en başında görebileceğiniz üzere yerel seçimleri takip eden ilk 3 ay içinde kurulur. İlk genel kurulda 3 sene için yürütme kurulu seçilirken, bu 3 senenin sonrasında da 2 sene için tekrar yürütme kurulu seçilir. Mevcut kent konseyleri de 2 yerel seçim arasında geçen 5 senede görev sürelerini tamamlamış olacağından onlar da ilk defa kurulacak kent konseyleri gibi genel kurullarını yenilemek zorundadırlar.

Yaşadığımız belde/ilçe/ilde kent konseyi var mı? Genel kurulunu ne zaman yapacak? Nasıl bilgi alabilirim?

Bu sorunun en doğru cevabını tüzel kişiliğinizle bilgi edinme hakkı kapsamında sınırları içinde yaşadığınız belediyelere dilekçe vererek öğrenebilirsiniz. (Bilgi Edinme Dilekçe Örneği)

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Madde 6: Bilgi edinme başvurusu, başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluşa yapılır. Bu başvuru, kişinin kimliğinin ve imzasının veya yazının kimden neşet ettiğinin tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir. Dilekçede, istenen bilgi veya belgeler açıkça belirtilir.

Belde, İlçe veya İlimizdeki Kent Konseyi

kapsayıcı değil / eş, dost, akraba düzeni ile kurulmuş / belediye başkanının bağlı olduğu siyasi partinin arka bahçesi / sadece belirli sivil toplum örgütlerinin katılımına açık

Bu eleştirileri kent konseyi ile uzaktan-yakından ilgisi olan hangi kişi veya örgütle konuşursanız konuşun duyabilirsiniz. Bu eleştirileri kabul etmekle beraber iyi örneklerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini savunuyoruz. Sivil toplumun ve özellikle gençlik örgütlerinin de bu yapıları değiştirip/dönüştüreceğine dair inancımız yüksek. Kent konseyleri çatısı altında kanuna aykırı yapılan genel kurullar, seçimler ve uygulamaların iptali ile ilgili yargıda çok sayıda emsal karar bulunmaktadır. Katılım hakkınız için yürüteceğiniz tüm savunuculuk çalışmalarında aşağıda belirttiğimiz konular ile beraber GoFor’dan da destek alabilirsiniz.

Peki ya Gençlik Meclisleri

Maalesef 18 senelik yönetmelikte gençlik meclislerinin kurulması veya çalışma alanı hakkında bir madde bulunmamakta. Yönetmelik sadece kent konseylerinin gençlik meclisi kurabilmesinin önünü açmakta ve -eğer kurulursa- gençlik meclisi başkanının yürütme kurulunun doğal üyesi olduğunu belirtmekte. Bu sebeple gençlik meclislerinin kurulması, yürütülmesi veya sürdürülmesi belediyelerin, kent konseylerinin veya yereldeki sivil toplum örgütlerinin girişimlerine, emeğine, vizyonuna kalmış durumda. Gençlik meclislerinin kurulması ve işleyişi başka bir savunuculuk kapısını daha sonra bize açacaktır.

Varsa nasıl katılabiliriz?

Sizler için bir katılım talebi dilekçemiz mevcut. Eğer bilgi edinme hakkı kapsamında kent konseyinin genel kurul tarihini öğrendiyseniz veya hali hazırda bu bilgiye sahipseniz örgütünüz adına bu dilekçeyi önce inceleyip sonrasında da örgütünüze uygun şekilde doldurup sınırları içinde yer aldığınız belediyeye başvurunuzu yapabilirsiniz. Bu tarz taleplerinizi yazılı olarak yapmanız ilerleyen zamanlarda yürüteceğiniz savunuculuk faaliyetlerinde sizlere dayanak sağlayacaktır. (Kent Konseyi Genel Kurul Katılım Dilekçesi Örneği)

Yoksa nasıl kurulabilir?

Kent Konseylerini kurma yetkisi belediyelere verilmiştir. Ayrıca yasal olarak da bir zorunluluktur. Bu sebeple konseylerin kurulması için savunuculuk çalışması yürütmeniz veya yasal haklarınızı kullanmanız gerekebilir. Belki de tüm bu aşamalara gerek kalmadan örgütünüzle beraber sivil toplum adına kent konseyleri sürecini belediye için de kolaylaştırabilirsiniz.

Destek Talebi

Kent konseyleri ve/veya gençlik meclislerine dahiliyet ile ilgili tüm destek talepleriniz için GoFor’a başvurabilirsiniz. Bu destekten üyemiz olsun veya olmasın GoFor ilke ve değerlerine uygun gençlik örgütleri faydalanabilir.

Talepleriniz için info@go-for.org adresine mail atabilirsiniz.

Kent Konseyi Yönetmeliği için tıklayın.
Bilgi Edinme Dilekçe Örneği için tıklayın.
Kent Konseyi Genel Kurul Katılım Dilekçesi Örneği için tıklayın.

Sosyal Medya

Arama

Önerilen Yazılar