Çalışma Usul ve Esasları

  1. Amaç

  Bu esasların amacı, Gençlik Örgütleri Forumu kurumsal yapısı içinde yer alan mekanizmaların kuruluş, çalışma, görev, yetkileri ve faaliyetlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

  1. Tanımlar

  Bu esaslarda yer alan;

  2.1. Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor): GoFor, Türkiye’de gençlerin hakları için evrensel değerler temelinde çalışan, demokratik, katılımcı, kapsayıcı (dahil edici), şeffaf, hak temelli, sivil ve bağımsız bir yapıdır.

  2.2. Üyeler: GoFor İlke ve Değerler Metni ve işbu Çalışma Usul ve Esasları çerçevesinde hareket edeceğini beyan ederek Kurumsal Beyan yazısını imzalayan gençlik sivil toplum örgütleridir (STÖ).

  2.3. Genel Kurul: GoFor’a üye olan tüm örgütlerden oluşan kuruldur. Yılda 1 kez toplanır.

  2.4. Yönetim Kurulu (YK): İşbu metinde belirlenen seçim sistemi uyarınca, seçilmiş tam üye ve tüzel üye olan STÖ temsilcilerinden oluşan Dernek Yönetim Kurulu’dur.

  2.5. Komisyonlar: Çalışma konuların göre ayrılmış, sayısı Genel Kurul tarafından belirlenen ve tüzel kişiliği olan ya da olmayan tüm üyelerin içinde yer alabileceği yapılardır.

  2.6. Çalışma Grupları: Çalışma Grupları: GOFor Komisyonlarının kendi ihtiyaçları doğrultusunda oluşturdukları yapılardır.

  2.7. Danışma Kurulu: Gençlik alanında uzman, GoFor’un çalışmalarına görüş, veri ve analiz sağlayabilecek akademisyenler, STÖ temsilcileri, hukukçular, analistler ve benzeri kişilerdir.

  2.8. Sekreterya: GoFor’un hedeflerini yerine getirebilmesi için gerekli olan işleri yapan, finansal, lojistik ve teknik destek sağlayan insan kaynağıdır. Sekretarya, Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

  2.9 Üyelik Değerlendirme Kurulu: Kısa adı “ÜDK”dır. Yeni üye başvurularının, üyelik durumlarının değişiminde ve değerlendirilmesinde Yönetim Kurulu ve Sekreterya ile koordineli çalışır.

  2.10. Genç: 18-30 yaş aralığındaki bireyleri ifade eder.

  1. Çalışma Alanları

  3.1. Dernek Tüzüğü’nde yazan çalışma alanları belirlenmiştir.

  1. Üyeler

  4.1. Üyelik Kriterleri

  4.1.1. “GoFor İlke ve Değerler Metni” ile “Çalışma Usul ve Esasları”nı kabul eden ve aşağıdaki özelliklere sahip sivil toplum örgütleri GoFor’a üyelik için başvurabilir.

  4.1.1.1. Gençlik sivil toplum örgütleri

  4.1.1.2. Gençler için çalışan ve kâr amacı gütmeyen kurumlar; dernekler, vakıflar, federasyonlar, konfederasyonlar, birimler vb.

  4.1.1.3. Gençler/öğrenciler tarafından kurulmuş konseyler, ağlar, dernekler, vakıflar, inisiyatifler, öğrenci kulüpleri, ve toplulukları,kâr amacı gütmeyen sosyal girişimler ve kooperatifler.

  4.1.1.4. Gençlik Meclisleri

  4.1.1.5. Farklı konularda çalışan sivil toplum örgütlerinin gençlik birimleri, kolları, meclisleri vb.

  4.1.1.6. Tüzel kişilği olan örgütlerin GoFor üyeliğine başvurabilmeleri için; tüzüklerinde gençlik çalışması yaptıklarının belirtilmiş olması gerekmektedir.

  4.1.1.7 Tüzel kişiliği olan örgütlerin GOFor üyeliğine başvurabilmeleri için; yönetim kurulunun en az ⅓’ünün 30 yaşının altında olması gerekmektedir.

  4.1.1.8 Başvuran sivil toplum örgütlerinin hak temelli çalışma yaptığının “ÜYELİK DEĞERLENDİRME KURULU” tarafından hazırlanan raporla sabit olması gerekir.

  4.1.2. Yönetim Kurulu UDK raporunun ardından takip eden ayın ilk yönetim kurulu toplantısında İlke Değerler Metni, Çalışma Usul ve Esasları ve GOFor tüzüğüne göre değerlendirilir, üye başvurusunda bulunan STÖ’ler Yönetim Kurulu kararı ile gözlemci üyelik için oylamaya katılmaya hak kazanırlar. Oylama ilgili kararın ardından gerçekleşecek ilk Genel Kurul’da oylama yapılır.

  4.1.3 Gözlemci üye adayı örgütünün “amacını, faaliyetlerini ve yaklaşımını” anlatan sunumlarını Genel Kurul ile paylaşırlar. Genel Kurul gözlemci üye adayları oylamasını açık oylama ile oylar. Genel Kurul’da salt çoğunluğun onayını alan üyeler gözlemci üyeliğe geçerler. Gözlemci üyelik; gözlemci üyeliğin onaylandığı Genel Kurul’un bitmesi ile başlar.

  4.1.4. Aday ve Gözlemci üyeler Genel Kurul’a ve Üyeler Toplantısına katılabilirler.

  4.1.5. Yönetim Kurulu gözlemci üyeliği kabul etmediği takdirde Genel Kurul’a gerekçe sunmakla yükümlüdür.

  4.1.6. Gözlemci üyelik süresi en az 1 senedir.

  4.1.7. Gözlemci üyelik süresini doldurup, tam üyeliğe geçmek isteyen gözlemci üyeler olağan genel kurul tarihinden en az 3 ay önce Sekreterya’ya başvuru yaparlar.

   

  Sekreterya başvuruları Üyelik Değerlendirme Kurulu’na aktarır. ÜDK tam üyeliğe geçmek isteyen örgütlere saha ziyareti yapmak üzere planlamalarını yapıp Yönetim Kurulu ve Sekreterya ile paylaşır. YK onayı ve Sekreterya kolaylaştırıcılığında Genel kurula en az 1 ay kala sekreteryadan 1, UDK’dan 1 kişi tam üyeliğe geçmek isteyen örgütleri ziyaret eder ve raporlaştırır.

  ÜDK hazırladığı raporu tam üyeliğe geçmek isteyen gözlemci üyelerin genel kurulda yaptıkları sunumların ardından genel kurul ile paylaşır.

   

  Genel Kurul tam üyeliğe geçişi açık oylama ile oylar. Genel Kurul’da salt çoğunluğun onayını alan üyeler tam üyeliğe geçerler. Tam üyelik; tam üyeliğin onaylandığı Genel Kurul’un bitmesi ile başlar.

  4.1.8. Üyelik başvuruları sekreterya tarafından 1 ay içinde UDK’ye aktarılır. UDK yeni başvuru ile ilgili saha ziyaret planını 2 hafta içinde hazırlayarak Yönetim Kurulu’na iletir. 4.1.4 Yönetim kurulu kararını takip eden 4 ay içinde sekreteryadan 1, UDK’dan 1 kişi ilgili kurumu ziyaret eder. 4.1.4 UDK başvuru raporunu ziyareti takiben 1 ay içinde Yönetim Kurulu’na atmakla yükümlüdür. 4.1.3. Tam üyelik başvuruları uygunluk kriterleri, Yönetim Kurulu UDK raporunun ardından takip eden ayın ilk yönetim kurulu toplantısında İlke Değerler Metni, Çalışma Usul ve Esasları ve GOFor tüzüğüne göre değerlendirilir, üye başvurusunda bulunan STÖ’ler Yönetim Kurulu kararı ile tam üyelik için oylamaya katılmaya hak kazanırlar. Oylama ilgili kararın ardından gerçekleşecek ilk Genel Kurul’da oylama yapılır.

  4.1.9. Üyeler, imzaladıkları İlke ve Değerler Metni ile Çalışma Usul ve Esasları’na uygun hareket ederler.

  4.2. Örgütlerin GoFor’a Üyelik Süreci

  4.2.1. Üyelik Değerlendirme Kurulu

  4.2.1.1. ÜDK Üye örgütlerden seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.

  4.2.1.2. ÜDK’ya aday olmak isteyen üyeler en az bir yıl tam üye olmak zorundadır.

  4.2.1.3. ÜDK asil üyeleri en az 1 kadın temsilci ve en az 1 tüzel olmayan üyeden oluşmak zorundadır. Bir temsilci aynı anda iki kotayı da kullanamaz.

  4.2.1.4. Seçimlere her üye örgüt bağımsız olarak aday olur. Liste ve grup çıkarılamaz. En yüksek oyu alan 3 üye asil, sonraki 3 üye ise yedek olarak seçilir. Asil üyelerde aranan 1 kadın ve 1 tüzel olmayan örgüt temsilciliği şartı yedek olarak seçilen 3 temsilci için de geçerlidir. Asil üyelerden eksilme olması durumunda yedek listeden öncelikle eksilen temsilcinin özelliklerini taşıyan temsilci asil listeye geçer.

  4.2.1.5. Yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri aynı zamanda UDK üyesi olamazlar.

  4.2.1.6. Yeni üye kabulü, gözlemci üye kabulü, üyelik statüsü değişimi konularında yapılacak inceleme/Saha ziyareti/ araştırmalarda sekretaryadan 1 kişi ile çalışmak üzere kendi içinden 1 kişiyi görevlendirir.

  4.2.1.7. İnceleme/Saha ziyareti/araştırmalardan çıkacak rapor UDK tarafından hazırlanır ve UDK içinde oy çoğunluğu sağlandığında Yönetim Kurulu’na iletilir.

  4.2.1.8. İnceleme/ Saha ziyareti/ araştırmalardan çıkacak rapor 3. kişilerle paylaşılamaz.

  4.2.1.9. İnceleme/ Saha ziyareti/ araştırmada görevlendirilecek kişinin ilgili kurumla yasal bağı, çalışma geçmişi, şahsi ilişkisi vb çıkar çatışması olduğu durumda yerine başka bir UDK üyesi görevlendirilir.

  4.2.1.10. İnceleme/ Saha ziyareti/ araştırmalarda kullanacağı yıllık bütçe yönetim kurulu tarafından belirlenir.

  4.2.2 Üyelik başvuruları sekretarya tarafından 1 ay içinde UDK’ya aktarılır. UDK yeni başvuru ile ilgili ön raporu 2 hafta içinde hazırlayarak Yönetim Kurulu’na görüş bildirir.

  4.2.3 Üyelik süreci ön raporun ardından Yönetim Kurulu kararı ile başlar.

  4.2.4 Yönetim kurulu kararını takip eden 4 ay içinde sekretaryadan 1, UDK’dan 1 kişi ilgili kurumu ziyaret eder.

  4.2.5 UDK başvuru raporunu ziyareti takiben 1 ay içinde Yönetim Kurulu’na iletmek ile yükümlüdür.

  4.2.6. Üyelik kriterlerini sağlayan sivil toplum örgütleri aşağıdaki işlemleri yerine getirerek başvurularını gerçekleştirebilirler:

  1. a) Elektronik ortamda hazırlanmış başvuru formunu eksiksiz, detaylı ve gerçek bilgilerle doldurmak,
  2. b) “GoFor İlke ve Değerler Metni” ile “Çalışma Usul ve Esaslarını Yönetim Kurullarının onayı ile kabul ettiklerini beyan eden ıslak imzalı belgeyi GoFor ofisine ulaştırmak,
  3. c) Son 2 yılda gerçekleştirdikleri çalışmaları, uygulanan faaliyetleri, fotoğrafları vb. bilgilerin yer aldığı bir belgeyi elektronik posta ile göndermek.

  Tüzel kişiliği olan örgütlerin ayrıca aşağıdaki işlemi de yerine getirmeleri gerekmektedir:

  1. a) Onaylı tüzüklerinin bir kopyasını GoFor ofisine ulaştırmak.

  Yukarıdaki koşulların tamamı yerine getirildiği anda başvuru işlemi tamamlanmış olur.

  1. a) “Tam Üyelik” başvurusunun kabul edilmesi: Başvurusu Genel Kurul’da kabul edilen üyeler, o genel kurulun tamamlanması ile “Tam Üyelik” statüsünü alırlar. Tam Üyeliğin onaylandığı Genel Kurul bitmeden “Tam Üyelik” hakları elde edilemez.
  2. b) “Tam Üyelik” başvurusunun ret edilmesi: Genel Kurul başvuruyu ret ederse “Gözlemci Üyelik” devam eder.

  4.3. Üyelerin Hakları

  Üyelerin hakları üyelik türüne ve üye örgütün tüzel kişiliği olup olmamasına göre değişmektedir.

  1. A) Tam Üyelerin Hakları:
  2. Tüzel Kişiliği Olan Tam Üyelerin Hakları:

  Oy verme: Her “Tam Üyenin Genel Kurul Toplantılarında alınacak tüm kararlarda 1 oy hakkı bulunmaktadır.

  Aday Olma: Tüzel Kişiliği olan “Tam Üyeler GoFor Yönetim Kuruluna aday olabilir.

  Öneri ve Söz Hakkı: Genel Kurul Toplantıları için öneride bulunma ve Genel Kurul Toplantıları sırasında söz alma hakkına sahiptir.

  3. Tüzel Kişiliği Olmayan Tam Üyelerin Hakları:

  1. Oy verme: Her “Tam Üyenin Genel Kurul Toplantılarında alınacak tüm kararlarda 1 oy hakkı bulunmaktadır.

   Öneri ve Söz Hakkı: Genel Kurul Toplantıları için öneride bulunma ve Genel Kurul Toplantıları sırasında söz alma hakkına sahiptir.

   Çalışma Gruplarında Yer Alma: İstekleri doğrultusunda GoFor’un Çalışma Gruplarında yer alabilirler.

   GoFor Hibe ve Destek İmkanlarından Faydalanma : GoFor’un tüm eğitim, toplantı, kapasite geliştirme vb. faaliyetlerine katılabilir ve örgütlere sunulan hibelerden yararlanabilir.

    

  1. B) Gözlemci Üyelerin Hakları: Tüzel Kişiliği olan ve olmayan tüm “Gözlemci Üyeler” aşağıdaki haklara sahiptirler.

  Öneri ve Söz Hakkı: Genel Kurul Toplantıları için öneride bulunma ve Genel Kurul Toplantıları sırasında söz alma hakkına sahiptir.

  Çalışma Gruplarında Yer Alma: İstekleri doğrultusunda GoFor’un Çalışma Gruplarında yer alabilirler.

  4.3.3 Aday Üyelerin Hakları : Tüzel kişiliği olan ve olmayan tüm “Aday Üyeler” aşağıdaki haklara sahiptir.

  Öneri ve Söz Hakkı: Genel Kurul Toplantıları için öneride bulunma ve Genel Kurul Toplantıları sırasında söz alma hakkına sahiptir.

   

  Çalışma Gruplarında Yer Alma: İstekleri doğrultusunda GoFor’un Çalışma Gruplarında yer alabilirler.

  4.4. Üyelerin Görevleri

  4.4.1. Üye ve paydaşlarını GoFor’un kampanyaları hakkında bilgilendirmek ve GoFor’a dâhil etmek,

  4.4.2. Üye ve paydaşları arasında gençlik hakları doğrultusunda GoFor’un vizyon ve misyonunu yaygınlaştırmak,

  4.4.3. GoFor’un karar verme süreç ve mekanizmalarına Komisyonlar aracılığı ile aktif olarak katılmak,

  4.4.4. Sekretarya ve Yönetim Kurulu’nun çağrılarına en kısa sürede yanıt vermek,

  4.4.5. GoFor’un üye toplantılarına, Genel Kurul ve ilgili toplantılarına düzenli katılmak,

  4.4.6. GoFor’un yıllık planlama sürecine aktif bir biçimde katılmak,

  4.4.7. Yıllık üyelik aidatını, o yıl bitmeden ödemek.

  4.4.8 Üyelerin varsa web sitesinde GOFor üyeliğini logo ile birlikte belirtmelidir.

  4.4.9 Üyeler senelik faaliyet raporlarını Genel Kurul’da sekretaryaya iletirler. Senelik faaliyet raporunu iletmeyen üye UDK tarafından değerlendirmeye alınır.

  4.5. Üyelikten Çıkarma

  4.5.1. Üç kez ardarda mazeretsiz olarak dahil olduğu komisyon toplantısına gelmeyen üye Yönetim Kurulu üyelikten çıkarma ve üyelik statüsünü değiştirme yetkisine sahiptir.

  4.5.2. GOFor’un “GOFor İlke ve Değerler Metni” ile “Çalışma Usul ve Esaslarına uygun hareket etmeyen üyeler, üyelikten çıkarılma için üyelerin en az 1/5’i tarafından ya da UDK tarafından önerilerek Genel Kurul’a Yönetim Kurulu’na gönderilir. Yönetim Kurulu ilk Genel Kurul toplantısına kadar gerekli tüm araştırmaları yapar, savunmaları alır ve durumu Genel Kurul’a taşır. Genel Kurul’da çıkarılma kararı salt çoğunlukla alınır.

  4.5.3. İki kez art arda mazeretsiz olarak Genel Kurul’a katılmayan tam üye Yönetim Kurulu kararı ile gözlemci üye statüsüne döner.

  4.5.4 İki kez art arda mazeretsiz olarak Üyeler Toplantısı’na katılmayan tam üye Yönetim Kurulu kararı ile gözlemci üye statüsüne döner.

  4.5.2 Gözlemci Üyeler İçin 4.5.2.1 Üç kez art arda mazeretsiz olarak dahil olduğu komisyon toplantısına gelmeyen üyeyi Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarma yetkisine sahiptir. 

  4.5.2.2. GOFor’un “GOFor İlke ve Değerler Metni” ile “Çalışma Usul ve Esaslarına uygun hareket etmeyen üyeler, üyelikten çıkarılma için üyelerin en az 1/5’i tarafından ya da Yönetim Kurulu tarafından önerilerek Genel Kurul’a Yönetim Kurulu’na gönderilir. Yönetim Kurulu ilk Genel Kurul toplantısına kadar gerekli tüm araştırmaları yapar, savunmaları alır ve durumu Genel Kurul’a taşır. Genel Kurul’da çıkarılma kararı salt çoğunlukla alınır.

  4.5.2.3. İki kez art arda mazeretsiz olarak Genel Kurul’a katılmayan üye Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

  4.5.2.4 İki kez art arda mazeretsiz olarak Üyeler Toplantısı’na katılmayan üye Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır

  4.5.3 Genel Kurallar

  4.5.3.1 Üyelikten çıkarılan üye 2 sene boyunca yeniden üyelik başvurusu yapamaz.

  4.5.3.2. 4.5.2.2 ve 4.5.1.2 maddelerinin uygulandığı üyelikten çıkarma işlemlerinde 4.5.3.1 maddesi uygulanır. Bu sürenin sonunda ilgili üyenin yeniden üyelik başvurusu yapması durumunda gözlemci üyelik süresi 3 sene olarak uygulanır.

  1. Yapı ve İşleyiş

  5.1. Genel Kurulun Kuruluş ve Çalışma Esasları

  5.1.1. GoFor Genel Kurulu, GoFor’un tüm üyelerinden oluşur.

  5.1.2. Genel Kurul’da her üye örgüt yıl hesabı yapılarak 18-30 yaş arasında bir kişi ile temsil edilir.Yaş sınırında kişinin doğum günü esas alınır, kişinin 31. yaş gününde temsilcilik hakkı biter. Temsilci yönetim kuruluna, danışma kuruluna, UDK’ya aday olması durumunda, ilgili kurulun olağan genel süresi 31. yaş gününden çıkarılarak aday olabilme yaşı hesaplanır.. GoFor Genel Kurulu en az 1/3 üyenin katılımıyla toplanır. Temsil ettiği örgüt temsilcinin 30 yaşını doldurmasını takip eden 1 ay içerisinde yeni bir temsilci atamakla yükümlüdür.

  5.1.3. Bir temsilci aynı anda yalnızca bir örgütün temsilcisi olabilir.

  5.1.4. Genel Kurul toplantı çağrısı Yönetim Kurulu tarafından, toplantı tarihinden en az 2 hafta önce yapılır. Divan Kurulu, bir başkan, en az 1 başkan vekili ve bir yazmandan oluşacak şekilde açık oylama ile seçilir.

  5.1.5. Her “Tam Üye” statüsündeki örgütün bir oyu vardır.

  5.1.6. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

  5.1.7. Her altı ayda bir Üyeler Toplantısı yapılır. Üyeler toplantısında, üyelikten çıkarma, aidat vb. konular görüşülür. Yönetim kurulu toplantının amacını ve gündemini belirler ve tüm üyelere bildirir.

  5.1.8. Her yıl Ekim ayında Genel Kurul Toplantısı yapılır.

  5.1.9. Gerektiğinde Olağanüstü Genel Kurul Yönetim Kurulu’nun kararı veya üyelerin 1/5’inin imzası ile çağırılır.

  5.1.10. Genel Kurul toplantı çağrısı Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

  5.2. Genel Kurul’un Görevleri

  5.2.1. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan GoFor Yıllık Çalışma Planı’nı ve bütçeyi değerlendirir ve karara bağlar.

  5.2.2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet ve Finansal Raporu’nu değerlendirerek karara bağlar.

  5.2.3. Yönetim Kurulu tarafından gündeme getirilen yıllık kampanya önerilerini değerlendirir ve karara bağlar.

  5.2.4. Çalışma Usul ve Esasları, sadece Genel Kurul tarafından değiştirilir. Değişiklikler Genel Kurul toplantısına katılanların salt çoğunluğu ile yapılır.

  5.3. Komisyonlar

  5.3.1. Kuruluş ve Çalışma Esasları

  5.3.1.1. GoFor’un 5 adet Komisyonu vardır. Bunlar;

  1. Gençlik Çalışmaları ve Katılımı
  2. Şiddeti Önleme ve Mücadele
  3. İnsan Hakları
  4. Eğitim
  5. Sosyal Politikalar

  5.3.1.2. Komisyonlara üyelikler 2 yılda bir yapılan Seçimli Genel Kurul’da belirlenir. Üyeler daha önceden katıldıkları komisyonda devam edebilir ya da komisyonlarını değiştirebilirler. Değişiklikler sadece Seçimli Genel Kurul sırasında yapılır. Üyeler komisyon seçimi konusunda Yönetim Kurulu’nu önceden dilekçe ile bilgilendirir.

  5.3.1.3. Her bir komisyon en az 2 üye kuruluştan oluşur.

  5.3.1.4. Gerektiğinde komisyon sayısı, başlıkları ve içerikleri Seçimli Genel Kurul kararıyla arttırılabilir ya da düşürülebilir.

  5.3.1.5. Bütün komisyonlar 6 ayda bir toplanır (Üyeler toplantısı, Genel Kurul ve Seçimli Genel Kurul)

  5.3.1.6. Her bir Komisyon kendisi için bir koordinatör belirler. Koordinatör belirlenirken komisyon kendi içerisinde salt çoğunluk yöntemi ile oylama yapabilir.

  5.3.2. Görevleri

  5.3.2.1. Komisyona ait yıllık eylem planı hazırlama ve bu planı hayata geçirme

  5.3.2.2. Komisyona ait politika belgeleri oluşturma

  5.3.2.3. Komisyonun konusuyla ilgili sahada, kamuda ve sivil alanda izleme yapma ve sonuçlarını Yönetim Kurulu’na ve Genel Kurul’a raporlama

  5.3.2.4. Yönetim Kurulu’nun gündemine destek vermek.

  5.3.2.5. GoFor’un stratejilerinin oluşumunda yer almak.

  5.3.2.6. Yönetim Kurulu’na komisyonların çalışmalarıyla ilgili proje önerilerinde bulunmak

  5.3.3. Komisyon kolaylaştırıcısı ve görevleri

  5.3.3.1. Komisyon kolaylaştırıcıları tam üye örgüt temsilcilerinden seçilebilir.

  5.3.3.2. Yönetim kurulu talebi ile komisyon kolaylaştırıcıları yönetim kurulu toplantılarına katılabilir.

  5.3.3.3. Temsil ettiği komisyonun koordinasyonundan ve işletilmesinden sorumludur.

  5.3.3.4. 6 ayda bir düzenlenen Üyeler toplantısına katılmakla yükümlüdür ve bu toplantı sırasında yapılacak olan Komisyon Toplantılarını yürütür.

  5.3.3.5. Komisyonaa ait yıllık raporları Genel Kurul ve Seçimli Genel Kurullarda sunar.

  5.3.3.6. Temsil ettiği komisyon ile alakalı gündemleri Yönetim Kurulu’na taşır.

  5.3.3.7. Yönetim Kurulu ve Komisyon arasında iletişimi sağlar.

  5.3.3.8. Temsil ettiği komisyonun yüzyüze toplantıları için Yönetim Kurulu ile koordineli bir şekilde kaynak arar.

  5.4. Çalışma Grupları

  5.4.1. Kuruluş ve Çalışma Esasları

  5.4.1.1 Çalışma gruplarına bir kurumu temsilen ya da bir kurum olmaksızın uzman olarak katılım sağlanabilir.

  5.4.1.2 Çalışma grubu temsilcilerinde yaş sınırı aranmaz.

  5.4.1.3. Çalışma Grubu üye sayısı en az 2 en fazla 10 olabilir

  5.4.1.4 Çalışma Grupları ilgili Komisyonun belirlediği şekil ve zamanda bir araya gelir.

  Çalışma Grupları, ilgili Komisyonun koordinasyonunda Sekreterya ile koordineli bir şekilde çalışır.

  5.4.2. Çalışma Gruplarının Görevleri

  5.4.2.1. Çalışma Grupları kendi çalışma alanlarıyla ilgili koordinasyon görevini yerine getirirler. Alanlarına göre Çalışma Grupları’nın görevleri:

  5.5. Yönetim Kurulu

  5.5.1. Yönetim Kurulu Seçimi

  5.5.2. Yönetim Kurulu 5 asıl, 5 yedek üyeden oluşur ve GoFor’un temsil, yönetim ve karar mekanizmasıdır.

  5.5.3. Yönetim Kurulu tüzel kişiliğe sahip kuruluş temsilcisilerinden oluşur ve bu temsilcilerin 18-30 yaş arasında olması, asıl üyelerin en az ikisinin kadın olması gerekir.

  5.5.4. Tüzel kişiliği olan tam üyelerin temsilcileri dahil oldukları komisyonlar gözetilmeksizin, oluşturulacak 5’er kişilik ekip listelerinde yönetim kurulu asıl üyeliği için aday olabilirler. Bu listelerde en az 2 kadın aday olması zorunludur.

  5.5.5. Yönetim Kurulu kendi içinden en az 1’i kadın olmak üzere 2 sözcü seçer.

  5.5.6. Yönetim Kurulu 2 yıl için seçilir.

  5.5.7. Art arda mazeretsiz 3 kez toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin üyeliği düşer. Bu durumda yerine yedek üye geçer.

  5.5.8. Yönetim Kurulu’nda tüm Komisyonlar eşit şekilde temsil edilirler.

  5.5.9. Her üyenin bir oyu vardır. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

  5.5.10. Yönetim Kurulu her ay yüzyüze ya da online toplanır. Toplantı tutanakları toplantı bitiminden itibaren en geç 2 hafta içinde web sitesi üzerinden yayınlanır.

  5.5.11. Yönetim Kurulu olağan çalışmalarını elektronik posta ve diğer iletişim araçları kullanılarak yürütür ve toplantı çıktıları GoFor’un iletişim kanallarından paylaşır.

  5.5.12. Bir üye en fazla 2 dönem üst üste Yönetim Kurulu üyesi olabilir.

  5.5.x Yönetim Kurulu üyeleri, üyeleri bölgesel olarak paylaşır, düzenli olarak iletişime geçer.

  Yedek üye sıralaması fermuar sistemine göre ilk sırada kadın temsilci olacak şekilde belirlenir.

  Bir üye ve temsilci en fazla 2 dönem üst üste Yönetim Kurulu üyesi olabilir.

  5.6. Yönetim Kurulu’nun Görevleri

  5.6.1. GoFor’un hızlı ve etkin çalışmalar yürütmesi için çalışır, GoFor’un misyonunu yerine getirir.

  5.6.2. GoFor’un mesajlarını kamuoyu ile paylaşır.

  5.6.3. GoFor’un demokrasi ve insan hakları taraf olan duruşunu korur.

  5.6.4. Çalışmalarda şeffaflığı sağlar.

  5.6.5. GoFor’un temsilciliğini ve sözcülüğünü yapar.

  5.6.6. Yıllık planlama süreçlerine liderlik eder.

  5.6.7. Yıllık kampanya planlarının içeriklerini belirler

  5.6.8. Yıllık bütçeyi belirler, harcamaları izler, bağımsız mali denetimin gerçekleşmesini sağlar.

  5.6.9. Komisyonlar’dan gelen önerileri gündemine alır, değerlendirir ve karar alır.

  5.6.10. Genel Kurul toplantı çağrısı yapar, Genel Kurul’a faaliyet planları ve bütçe ile ilgili rapor sunar.

  5.6.11. Yönetim Kurulu GoFor içinden ya da dışından STÖ’lerle stratejik ortaklıklar kurabilir.

  5.7. Danışma Kurulu’nun Çalışma Esasları

  5.7.1. Danışma Kurulu; kendi çalışma alanlarında uzman kişilerden oluşur.

  5.7.2. Danışma Kurulu, Komisyonlardan, Yönetim Kurulun’dan ve Çalışma Gruplarından gelen talepler doğrultusunda toplantılara katılabilirler, konuşma ve sunum yapabilir, görüş bildirebilirler ancak oy hakları yoktur.

  5.7.3. Danışma Kurulu’nda bulunan danışmanların sayısında ve yaşında bir sınırlama yoktur.

  5.7.4. Çalışma Grupları, Yönetim Kurulu ve Komisyonlar teknik ve uzmanlık ihtiyaçlarına göre dilediği kadar danışman ile çalışabilir.

  5.7.5. Çalışma Grupları’na, Yönetim Kurulu’na ve GoFor’a destek veren danışmanların yanı sıra uzmanlık alanlarına göre tematik danışman grupları da oluşturulabilir. İlgili alana göre tematik (kadın, çocuk, çevre, insan hakları, iletişim vs. gibi) danışmanlık gruplarından faydalanılır.

  5.8. Danışma Kurulu’nun Görevleri

  5.8.1. Danışma Kurulu, Çalışma Grupları’na, Sekretarya’ya ve GoFor Yönetim Kurulu’na uzmanlık alanlarına göre teknik, hukuki ve akademik alanlarda destek verir.

  5.8.2. Danışma Kurulu GoFor’un düzenli ve düzensiz aralıklarda çıkan rapor ve yayınlarına içerik desteği verir.

  5.8.3. Danışma Kurulu GoFor’un stratejik planlarının hazırlanmasında teknik destek verirler.

  5.9. Sekreterya’nın Çalışma Esasları

  5.9.1. Sekretarya, Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

  5.9.2. Sekreterya, her Komisyona, Çalışma Grubu’na ve Yönetim Kurulu’na destek verir, toplantılara katılır.

  5.9.3. Sekretarya çalışanlarının oy hakkı yoktur.

  5.10. Sekreterya’nın Görevleri

  5.10.1. GoFor’un çalışmaları için, lojistik ve teknik destek ve insan kaynağını sağlar.

  5.10.2. GoFor üyeleri arasında iletişimin verimli bir şekilde gerçekleşebilmesi, iletişimde şeffaflığın sağlanması için gerekli altyapıyı hazırlar.

  5.10.3. GoFor’un toplantıları için lojistik destek sağlar.

  5.10.4. Fon desteği veren kurumlara değerlendirme raporları hazırlar.

  5.10.5. Fon desteği veren kurumlarla imzalanan proje metinlerinde yer alan aktivite takvimlerini takip eder, Yönetim Kurulu, Komisyon ve Çalışma Grupları’nı bilgilendirir.

  5.10.6. Yürütülecek kampanyalarda ve yürütülecek çalışmalarda lojistik destek sağlar.

  5.10.7. Genel Koordinatörün Görevleri

  5.10.7.1. GoFor çalışmalarının ve çalışanlarının genel koordinasyonundan sorumludur. Proje ve faaliyet hazırlıklarını, yürütülmesini ve raporlanmasını koordine eder.

  5.10.7.2. Proje ve faaliyetlerin bütçe takibinden, harcamalarından ve raporlanmasından sorumludur.

  5.10.7.3. Çalışanların koordinasyonundan sorumludur. Yeni pozisyon açma, pozisyon kapatmada yetkilidir. Çalışanların çalışma saatleri, şekilleri ve sorumluluklarını düzenler, denetimlerinden sorumludur.

  5.10.7.4. GoFor adına imza ve banka yetkisine sahip olması tavsiye edilir.

  5.10.7.5. Yönetim kuruluna karşı sorumludur.