Adaylar haklarımız için söz verecek: Gençlik Hakları Sözleşmesi

31 Mart 2024’te gerçekleşmesi planlanan Mahalli İdareler Genel Seçimleri, Türkiye’nin yerel yönetimlerini belirleyecek. Bu seçimde belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve muhtar azalarını belirlemek için oy kullanacağız. Siyasi partilerin aday gösterdiği belediye başkanları ve belediye meclis üyelerine yönelik hazırladığımız ve adayların seçilmesi halinde gençlik haklarına ilişkin taahhütlerini içeren “Gençlik Hakları Sözleşmesi”ni imzaya açtık.

Sözleşme, temelde Türkiye’deki tüm gençlerin; dil, din, ırk, etnisite, millet, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve sosyoekonomik sınıf farkı gözetmeksizin, evrensel insan hakları gereği tüm siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel haklarından bütüncül ve eksiksiz bir şekilde yararlanmalarını sağlamayı beyan ediyor. Ayrıca, seçilen adaylar tarafından gençlerin karar alma süreçlerine katılımının desteklenmesi ve gençlerin belediyenin stratejik planlama ve bütçe oluşturma süreçlerinde etkin rol almasının sağlanması beyan ediliyor. Bunun yanı sıra, gençlerin çeşitli sosyal ve ekonomik durumlarına göre farklı ihtiyaçları olduğu göz önünde bulundurularak, politika geliştirme süreçlerinde gençlerin doğrudan ve etkin şekilde dahil edilmesi öngörülüyor.

Belediye başkan adayları için hazırlanan sözleşmeyi incelemek için tıkla.
Belediye meclis üyesi adayları için hazırlanan sözleşmeyi incelemek için tıkla.

Belediye başkan adayları için hazırlanan sözleşmenin tüm maddeleri şöyle:

 • Türkiye’deki tüm gençlerin; dil, din, ırk, etnisite, millet, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve sosyoekonomik sınıf farkı gözetmeksizin, evrensel insan hakları gereği tüm siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel haklarından bütüncül ve eksiksiz bir şekilde yararlanmalarını sağlayacağımı,
 • Bu hakların etkili, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılabilmesini sağlamak adına, seçildikten sonra sahip olacağım yetki ve sorumluluklar kapsamında, konunun öznesi olan gençlerin karar alma mekanizmalarına katılımını sağlayacağımı,
 • Belediyenin stratejik planını seçildiğim şehirde yaşayan gençleri ve gençlik örgütlerini dahil ederek oluşturacağımı, bu plana uygun olarak gençlerin ve gençlik örgütlerinin katılımları doğrultusunda belirlenen ihtiyaçlara göre bütçe ve hizmetler oluşturup uygulayacağımı, ve bu hizmet ve bütçelerin gençlerin ve gençlik örgütlerinin katılımıyla denetlenmesini sağlayacağımı,
 • Bu süreçte gençlik kavramının farklı dil, din ırk, etnisite, millet, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve sosyoekonomik sınıf gibi sosyal grupları içinde barındırması sebebiyle homojen bir kavram olmadığının farkında olarak; çalışan çalışmayan, okuyan okumayan ve ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin ihtiyaç, hak ve taleplerinin farklılık göstereceğini dikkate alacağımı ve politika geliştirme süreçlerine gençleri doğrudan ve etkin yöntemlerle dahil edeceğimi,
 • Gençlerin sorun ve taleplerini gündemime dahil edeceğimi ve gençliği doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren konularda gençlik alanında uzman olan danışmanlar ve ilgili konuda çalışan gençlik örgütleri ile birlikte çalışmalar yürüteceğimi,
 • Gençlerin ve gençlik örgütlerinin belediye meclisi toplantılarında ve komisyonlarında yer ve söz alarak, hak ve ihtiyaçlarını doğrudan meclise aktarabilmelerini sağlayacak mekanizmaları kuracağımı,
 • Gençlik meclisleri kuracağımı, var olan gençlik meclislerini güçlendireceğimi, ve bu meclislerdeki karar alma süreçlerine gençlerin eşit ve adil katılımını ve temsiliyetini sağlayacağımı,
 • Yereldeki ilgili gençlik örgütleriyle düzenli resmi görüşmeler yapacağımı ve bu kapsamda gençlik örgütlerinin talep etme ve katılım haklarını kullanmaları için alan açarak ilgili konularda belediye teşkilatı ile irtibatlarını sağlayacağımı,
 • Barınma krizi, geçim sorunu, işsizlik, güvencesizlik, geleceksizlik gibi gençlerin karşılaştığı birincil sorunların sadece yüzeysel nicel yöntemlerle değil nitel metotlarla da ele alınıp incelenmesini sağlayacağımı ve bu incelemelerin bulguları doğrultusunda gençlerin evrensel bir insan hakkı olan yeterli ve onurlu bir yaşama sahip olma hakkına erişimlerinin güvence altına alınması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapacağımı,
 • Gençlik alanında uygulanan politikalara ve geliştirilen hizmetlere dair verilerin açık veri olarak yayınlanmasını sağlayacağımı,
 • Belediye tarafından sağlanan hizmetlere erişimi kolaylaştıracak ve bu hizmetlerin denetlenmesi konusunda şeffaflık sağlayacak yeni dijital sistemleri oluşturacağımı,
 • Belediyenin yürüteceği tüm planlama, projelendirme ve tasarım faaliyetlerinde gençlerin katılımını önemseyeceğime ve genç nüfus dinamiklerinin dikkate alınmasını sağlayacağımı, 
 • Belediyenin sağlayacağı sosyal hak ve yardımlarda gençlerin yoksun kesimlerini de dikkate alacağımı,
 • Belediyenin inşa edeceği altyapı ve üstyapı yatırımlarında gençlik haklarının kullanımı konusunda ana akımlaştırma çalışmaları yapacağımı bu sözleşmeye imzacı olarak taahhüt ederim.

Belediye başkan adayları için hazırlanan sözleşmeyi incelemek için tıkla.
Belediye meclis üyesi adayları için hazırlanan sözleşmeyi incelemek için tıkla.

#KaçGençVar? Seçim 2024

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi genç temsilini, gençlik haklarını ve gençlerin taleplerini gündeme taşımak amacıyla #KaçGençVar kampanyasını başlattık. Kampanya ile karar alıcılardan, siyasi partilerden, sivil toplum örgütlerinden ve adaylardan gençlik örgütlerinin ve gençlerin karar alıcı mekanizmalara anlamlı katılımını sağlamalarını, genç aday sayısını arttırmalarını, alan açmalarını, alanı genişletmelerini ve kendi sözlerine gençleri eklemelerini talep ediyoruz.

Kampanya metnini okumak için tıklayın.

Sosyal Medya

Arama

Önerilen Yazılar